เอมไอ | Aem.i
094-553-1781
อุดรธานี
Follow us

การชำระเงิน

ลูกค้าชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของร้านค้า 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี: เอมไอ ลีลาศ

เลขที่บัญชี: 045-2857883

และแนบหลักฐานการชำระเงินกลับมาให้ร้านค้า

กรณีที่ซื้อหลายร้าน ลูกค้าต้องแยกชำระเงิน ตามแต่ละร้านค้า