COCO Oil
092-713-7044, 087-019-9158
กรุงเทพมหานคร
Follow us

การชำระเงิน

ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ Coco Oil 

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี: อภิญญา เวชประสิทธิ์ 

เลขที่บัญชี: 9042156091

กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงินกลับมาให้ร้านค้า Coco Oil 

[กรณีที่ซื้อหลายร้าน ผู้อุดหนุนต้องแยกชำระเงิน ตามแต่ละร้านค้าค่ะ]