Joobhandmade
0860294493
นนทบุรี
Follow us

การชำระเงิน

ลูกค้าชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของร้านค้า 

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี: ......................

เลขที่บัญชี: .................

และแนบหลักฐานการชำระเงินกลับมาให้ร้านค้า

กรณีที่ซื้อหลายร้าน ลูกค้าต้องแยกชำระเงิน ตามแต่ละร้านค้า