ร้อยดอกไม้ คือร้านค้าเพื่อส่งเสริมชุมชน ภายใต้มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) ส่งเสริมให้บุคคลซึ่งมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้มีโอกาสทำงานเป็นอาสาสมัครในโครงการพัฒนาสังคมต่างๆ ขององค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อพัฒนาทัศนคติ และความสามารถในการทำงานของอาสาสมัคร คำว่า "ร้อย" หมายถึง มากมาย ความหลากหลายของธรรมชาติ "ดอกไม้" คือ เป็นสีสันสวยงาม งดงาม 

Thai Volunteer Service (TVS) is a Thai non-profit organization working for empowering youth volunteer to support grass-roots for social justice and peace nationally and regionally

GALLERY