สวนอะกิปุ | Akipu garden
063-984-4777 / 063-220-1896
เชียงใหม่
Follow us

Akipu Garden : สวนอะกิปุ สวนเกษตรอินทรีย์นี้เกิดจากการรวมใจของครอบครัวอะกิปุ 

พืชผลไม้ในสวนที่เราเพาะปลูก เราดูแลเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัว 

เราเชื่อมั่นว่า เมื่อเรามอบความรัก ความเอาใจใส่ให้ พืชผลเหล่านี้ เขาจะเติบโตและสมบูรณ์ 

เราเป็นชนเผ่าลีซู มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและวิถี  ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สมุนไพร การถักทอ 

พืชพันธุ์ต่างๆ สังคมในอดีตเคยอยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยใช้วิธีพึ่งพาอาศัยกัน แบ่งปัน 

และเห็นใจกันและกัน สิ่งเหล่านี้เราจะทำให้คงอยู่ ยั่งยืนในจิตใจและสืบต่อไป 

“สวนอะกิปุ มีความหมายว่า วิถีรากเหง้าชนเผ่าลีซู ที่จะกลับมาเผยแพร่เหมือนดั่งต้นหญ้า ไม่มีวันหายไป”

 


 

 

GALLERY