สวนอะกิปุ | Akipu garden
063-984-4777 / 063-220-1896
เชียงใหม่
Follow us

การจัดส่งสินค้า

 

กรณี รับสินค้าที่หน้าร้าน

ร้านค้าจะแจ้งให้ลูกค้ารับสินค้าได้ เมื่อจัดเตรียมสินค้าเรียบร้อยแล้ว

 

กรณี ส่งสินค้าทางไปรษณีย์

เมื่อร้านค้าได้รับหลักฐานการชำระเงินแล้ว ร้านค้าจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทันที

 

การติดตามสถานะสินค้า

ลูกค้าสามารถตรวจสอบการเดินทางของสินค้าได้ โดยกรอกหมายเลขสิ่งของ 13 หลัก ทางเว็บไซต์ https://track.thailandpost.co.th