คนรักษ์เล อาหารทะเล จากชาวประมงพื้นบ้าน กำไรสมทบกองทุนอนุรักษ์พะยูน

เราคือชาวประมงพื้นบ้าน เราทำการประมงด้วยเครื่องมือที่ไม่จับสัตว์น้ำวัยอ่อน 

ไม่เป็นอันตรายต่อพะยูน โลมา เต่าทะเล และ ทรัพยากรทางทะเล

 

ร้านคนรักษ์เล เป็นความร่วมมือของมูลนิธิอันดามัน ชมรมชาวประมงพื้นบ้านตรัง และเครือข่ายสตรีประมงพื้นบ่าน จังหวัดตรัง 

เน้นการจับด้วยเครื่องมือและวิธีการประมงแบบรับผิดชอบ ไม่จับสัตว์น้ำวัยอ่อน ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่เป็นอันตรายต่อพะยูน โลมา เต่าทะเล

มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำผลผลิตจากการประมงจากชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งในรูปแบบอาหารทะเลสดและแปรรูปปลอดฟอร์มาลีน ไร้สารเคมีทุกชนิด 

ส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยตรง สร้างงาน กระจายรายได้สู่ชุมชน กำไรส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการรักษาทะเล คุ้มครองพะยูน โลมา เต่าทะเล 

และพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ในช่วงที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบกับชาวประมงและผู้บริโภคอาหารทะเล 

มูลนิธิอันดามัน จึงหาแนวทางในการช่วยกระจายสินค้าอาหารทะเลสดปลอดฟอร์มาลีน  

และแปรรูปส่งตรงถึงผู้บริโภคโดยเฉพาะคนในกทม.ที่ต้องทำงานอยู่บ้าน 

เพื่อกระจายรายได้ให้กับกลุ่มชาวประมงและกลุ่มแม่บ้านที่แปรรูปผลผลิตสัตว์น้ำ   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันรักษาทะเลไว้สำหรับเราและลูกหลานของเรา "เพราะมีชีวิตจากทะเล จึงต้องรักษาทะเล”

 

GALLERY