กรรเชียงปูม้าใหญ่
กุ้งแชบ๊วยเล็ก
กุ้งแชบ๊วยกลาง
ปลาอินทรีสด
ปลาอินทรีแดดเดียวพื้นบ้าน
กุ้งแห้งทะเลปลอดสาร (ใหญ่)