พูนสุข Poonsuk
086-977-6569
กรุงเทพมหานคร
Follow us

 

 

                                                ชนเผ่าของความหลากหลาย และ เป็นสุขร่วมกัน HAPPINESS IN DIVERSITY

พื้นที่ค้าขายทำให้เศรษฐกิจพลิกรายได้ไปสู่ชุมชน ให้เกิดโอกาสทางเลือกในเกิดรายได้หมุนเวียน เกิดการขับเคลื่อนในชุมชนสังคม รวมถึงการแลกเปลี่ยน แนวคิด ความรู้ ทักษะ เรื่องราว ประสบการณ์ ทำความรู้จักกันและกันเครือข่าย โดยมีตลาดชุมชนพูนสุขทำหน้าที่เชื่อมระหว่างชุมชนในเมือง คนชนบทกึ่งเมือง คนเมืองกึ่งชนบท คนชนบท ผ่านทางเว็บไซต์ ทำงานเรื่องการพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน สังคม

 

GALLERY